Polityka prywatności aplikacji OpenInfoParking

1. Wstęp

Niniejsza polityka prywatności („Polityka”) opisuje, w jaki sposób firma SYSTEmEG NET Sp. z o.o. („Dostawca”) zbiera, wykorzystuje i chroni dane osobowe użytkowników aplikacji mobilnej OpenInfoParking („Aplikacja”).


2. Informacje o Aplikacji

Aplikacja OpenInfoParking udostępnia użytkownikom informacje o zajętości miejsc parkingowych oraz o zasadach działania Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni. Aplikacja nie zbiera ani nie wysyła żadnych danych osobowych użytkowników.


3. Gromadzenie danych

Dostawca nie gromadzi żadnych danych osobowych użytkowników Aplikacji. Aplikacja nie korzysta z ciasteczek (cookies) ani innych technologii śledzenia.


4. Wykorzystywanie danych

Dostawca nie wykorzystuje danych osobowych użytkowników Aplikacji.


5. Udostępnianie danych

Dostawca nie udostępnia danych osobowych użytkowników Aplikacji żadnym osobom trzecim.


6. Bezpieczeństwo danych

Dostawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych użytkowników przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem.


7. Zmiany w Polityce

Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki w dowolnym czasie. Zmiany w Polityce będą publikowane w Aplikacji.


8. Kontakt

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt z Dostawcą pod adresem e-mail: kontakt@systemeg.net


9. Data wejścia w życie

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 2024-03-21.